Kompjuterizovana anestezija: Šta je, bol, prednosti, cena

Sveže informacije

Kompjuterizovana anestezija naziva se ponekad i bezbolna lokalna anestezija, i predstavlja savremen način primene lokalne anestezije u stomatološkim procedurama.

Ponekada može da se sretne i pod nazivima kompjuterski potpomognuta ili kontrolisana anestezija, a reč je o upotrebi savremene tehnologije za poboljšanje tačnosti, efikasnosti i iskustva pacijenta tokom davanja anestezije.

Anestezija u stomatologiji koristi se kako bi se obezbedilo da procedura koja se izvodi bude u potpunosti bezbolna za pacijenta.

U ovom članku objasnićemo šta je to kompjuterizovana anestezija, kako funkcioniše, koje su njene prednosti i cena.

Šta je kompjuterizovana anestezija?

Uprkos pažljivim anestetičkim procedurama, apliciranje lokalne anestezije može izazvati bol iz različitih razloga, kao što su:

  • Oštećenje mekog tkiva tokom prodiranja u meko tkivo usta
  • Pritisak od širenja rastvora anestetika
  • Temperatura rastvora anestetika
  • Nizak pH rastvora anestetika
  • Bol usled sastojaka leka

Kompjuterizovana anestezija može smanjiti bol kontrolisanjem brzine ubrizgavanja anestetika, što omogućava kontinuirano davanje male količine anestetika malom brzinom.

Ovo može smanjiti bol ne samo zbog otpora koji se javlja u tkivima, već i zbog anestezije koja deluje istovremeno sa davanjem injekcije, što omogućava da se anestetik ubrizga u tkivo koje je već blago anestezirano.

Zahvaljujući ovom nizu procesa pacijent oseća manje bola ili praktično samo blagu nelagodu tokom uboda, zbog čega se digitalna anestezija ponekada naziva i bezbolna anestezija.

Kompjuterizovana anestezija može biti posebno korisna kod dece ili osoba koje imaju veoma izražen strah od stomatologa.

Istraživanje iz 2022. godine poredilo je percepciju bola prilikom davanja anestezije konvencionalnim špricem i kompjuterski potpomognuto apliciranje anestezije.

Rezultati su pokazali da se percepcija bola tokom same punkcija, odnosno uboda, nije razlikovala, no da je percepcija bola tokom apliciranja leka značajno smanjena u slučaju upotrebe kompjuterizovane anestezije u odnosu na konvencionalni špric.

Prednosti

Budući da je strah od zubara, što uključuje i davanje anestezije, jedan od najčešćih strahova i razloga za odlaganje posete stomatologu, bezbolno davanje anestezije može biti važan faktor u odluci osobe da poseti stomatologa.

U nastavku su prednosti koje donosi kompjuterizovana anestezija.

Preciznost i tačnost

Preciznost i tačnost u doziranju su osnovne karakteristike kompjuterizovanih sistema za lokalnu anesteziju koje obezbeđuju da se anestetik aplicira sa visokim stepenom tačnosti.

Automatizacija sistema osigurava da se anestetik daje ujednačenom brzinom i u pravilnoj dozi, sprečavajući premalo ili preveliko doziranje.

Ova konzistentnost je posebno važna za postizanje efikasnog ublažavanja bola i predvidljive udobnosti pacijenta, ali i smanjenja potencijalnih neželjenih efekata anestezije.

U procedurama koje uključuju višestruke injekcije i složenije stomatološke procedure, kao što su terapija kanala korena zuba ili oralne operacije poput ugradnje zubnih implanata, preciznost je od velikog značaja.

Sistemi za kompjuterizovanu anesteziju nude poboljšanu kontrolu, što stomatolozima olakšava bezbedno i efikasno kretanje po složenim anatomskim strukturama.

Pored toga, ljudski faktori, poput pritiska ruke i brzine ubrizgavanja, mogu uvesti varijabilnost u tradicionalne ručne injekcije.

Kompjuterizovani sistemi uvode konzistentnost smanjujući nelagodu i bol, što direktno utiče na komfor pacijenta.

Optimalno doziranje

Prilagođavanje doze anestezije je važno kako bi se postigli optimalni rezultati.

Ovo podrazumeva da se da najmanja potrebna doza anestezije kako bi procedura koja se obavlja bila u potpunosti bezbolna, a kako bi se sa druge strane izbegle sve moguće komplikacije ili nepotrebno dugo trajanje anestezije.

Korišćenjem kompjuterizovane anestezije doza se može prilagoditi na osnovu faktora kao što su vrsta stomatološkog rada koji se obavlja, ali i starost pacijenta, telesna masa i drugi faktori.

Na primer, jednostavna popravka zuba i ugradnja ili zamena plombe zahtevaće manju dozu anestetika u odnosu na hirurško vađenje umnjaka.

Na ovaj način se obezbeđuje adekvatna doza prilagođena individualnim potrebama pacijenta.

Optimalno doziranje može povećati komfor i nakon same stomatološke procedura.

Na primer, nakon ugradnje kompozitne plombe, iako pacijent može da jede odmah nakon ugradnje plombe, no usled utrnutosti od anestezije to nije poželjno do prestanka njenog dejstva, skraćeno trajanje njenog efekta donosi pacijentu dodatne koristi.

Smanjenje anksioznosti i straha

Zahvaljujući manjem očekivanom bolu, većoj sigurnosti i manjem riziku od komplikacija od primene lokalne anestezije, pacijenti često osećaju manje straha i anksioznosti pre stomatoloških procedura.

Imajući u vidu da je strah od zubara i bola veoma često faktor koji odvraća od redovnih poseta stomatologu, ovo može dovesti i do unapređenja zdravlja zuba.

Redovnim i pravovremenim sanacijama svih kvarova preveniraju se uznapredovali problemi sa zubima i desnima i smanjuje rizik od gubitka zuba i potrebom za eventualnim protetskim radovima poput mostova i zubnih proteza.

Veći komfor za pacijenta

Kombinovanjem preciznosti sa prilagođavanjem, kompjuterizovani sistemi za lokalnu anesteziju omogućavaju stomatolozima da apliciraju lokalnu anesteziju na efikasniji način prilagođen potrebama svakog pacijenta.

Zahvaljujući manjem bolu ili potpuno bezbolnoj proceduri tokom injektiranja anestetika, i prethodno pomenutih prednosti, postiže se znatno veći komfor za pacijente.

Ovo je posebno važno kod dece i osoba sa izraženim strahom od zubara ili injekcije.

Kada se koristi kompjuterizovana anestezija?

Kompjuterizovana anestezija se može koristiti tokom svih procedura koje podrazumevaju apliciranje lokalne anestezija upotrebom konvencionalnog šprica.

Drugim rečima, kompjuterizovana anestezija može zameniti špric tokom svih procedura, bez obzira na njihovu složenost.

Nema prepreka za upotrebu kompjuterski potpomognute anestezije kod dece, odraslih, osoba sa posebnim potrebama niti trudnica.

Šta više, osetljive grupe mogu imati najviše koristi od ovog savremenog načina primene anestezije.

Uloga anestezije u stomatologiji je obezboljavanje dela vilice u kome se izvodi potrebna stomatološka procedura, a upotreba praktično bezbolne kompjuterizovane anestezije udobnost za pacijenta podiže na viši nivo.

Neke od komplikovanijih stomatoloških procedura kod kojih precizno doziranje igra važnu ulogu su ugradnja implanata, operacija pozidanja sinusa i nadogradnje zubne kosti, režanj operacije u slučajevima parodontopatije, ali i rutinskih procedura poput brušenja zuba u sklopu njihove pripreme za ugradnju mostova i krunica.

Popravka zuba koji je zahvaćen karijesom takođe se može obaviti pod anestezijom koja je data uz pomoć kompjuterskog doziranja i asistencije.

Cena kompjuterizovane anestezije

Na samom kraju, pitanje koje se često postavlja je pitanje cene kompjuterizovane anestezije.

Pre svega, neophodno je sa odabranim stomatologom proveriti da li je mogućnost kompjuterizovanog davanja anestezije uopšte dostupna, pre razgovora o ceni.

Budući da je reč o novoj i relativno skupoj tehnologiji, ona još uvek nije široko prihvaćena, te samo neke ordinacije nude prednosti koje kompjuterski potpomognuto apliciranje anestezije nudi.

Cena kompjuterizovane anestezije u ordinacijama koje nude ovu uslugu obično je uračunata u cenu stomatološke procedure koja se obavlja, odnosno nema razlike u ceni između konvencionalnog davanja i kompjuterizovanog davanja anestezije.

Ipak, pre same intervencije neophodno je sa stomatologom proveriti da li je komjuterizovano davanje anestezije besplatno ili ne, kako bi se izbegle eventualne neprijatnosti.

Zaključak

Zahvaljujući napretku tehonologije, i proces davanja anestezije, rutinske procedure koja prethodi većini stomatoliških zahvata radi obezboljavanja, doživeo je znatne inovacije i promene.

Najnoviji trendovi podrazumevaju kompjuterizovanu anesteziju, koja praktično omogućava bezbolno davanje anestezije zahvaljujući optimalnom doziranju, pritisku, količini i trajanju davanja anestezije.

Kompjuterski kontrolisana anestezija svoju primenu ima kod dece i odraslih, u svim stomatološkim tretmanima u kojima se aplicira anestezija na uobičajen način, korišćenjem konvencionalnog šprica.

Prednosti kompjuterizovane anestezije su velika preciznost i optimalno doziranje, smanjenje anksioznosti i straha kod pacijenata, kao i postizanje većeg komfora i udobnosti za pacijenta.

Ovo naročito može biti korisno u slučaju dečje stomatologije ili kod osoba sa izraženim strahom od igle ili stomatologa.