Uslovi korišćenja

Pravila i uslovi korišćenja

Dobrodošli na Permadent.rs (u nastavku teksta “Sajt”).

Pažljivo pročitajte ove uslove korišćenja pre upotrebe vebsajta. Korišćenjem Sajta potvrđujete da ste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja. Ako niste saglasni sa ovim Uslovima korišćenja, ne možete koristiti Sajt. Pored toga, kada koristite bilo koju od naših trenutnih ili budućih usluga, takođe pristajete na naše smernice, uputstva, uslove i sporazume koji se odnose na te usluge. Ako ovi Uslovi korišćenja nisu u skladu sa smernicama, uputstvima i sporazumima koji se odnose na te usluge, ovi Uslovi korišćenja će imati prednost.

Materijali koji se nalaze na ovom veb sajtu zaštićeni su primenljivim zakonima o autorskim pravima i žigovima.

Prava intelektualne svojine

Sva autorska prava, zaštitni znakovi, patenti i druga prava intelektualne svojine na našem veb sajtu, sav sadržaj i softver koji se nalazi na stranici ostaće isključivo vlasništvo Permadent.rs i davalaca licence.

Korišćenje naših zaštitnih znakova, sadržaja i intelektualne svojine je zabranjeno bez izričitog pisanog pristanka vlasnika ovog veb sajta.

Mi poštujemo prava intelektualne svojine drugih. Ako smatrate da je Vaš rad kopiran na Sajtu na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, molimo Vas da nas kontaktirate.

Zabranjeno je:

  • Objavljivati materijale sa Permadent.rs bez prethodnog pisanog pristanka
  • Prodaja ili iznajmljivanje materijala sa Permadent.rs
  • Reprodukovati, kopirati materijale kao i njegove delove ili na drugi način iskorišćavati materijale sa ovog sajta u bilo koju svrhu
  • Ponovo distribuirati bilo koji sadržaj sa Permadent.rs bilo gde, uključujući i na druge sajtove

Prihvatljiva upotreba

Slažete se da ćete koristiti naš Sajt samo u zakonom određene svrhe i na način koji ne krši prava, ograničava ili sprečava korišćenje ovog sajta. Zabranjeno ponašanje koje uključuje uznemiravanje ili izazivanje uznemirenosti bilo kom drugom korisniku. Ne smete koristiti našu veb stranicu za slanje neželjenih komercijalnih poruka. Sadržaj na našem veb sajtu ne smete koristiti u bilo koju marketinšku svrhu bez našeg izričitog pisanog pristanka.

Ograničen pristup

U budućnosti ćemo možda morati ograničiti pristup delovima ili celom sajtu i zadržavamo sva prava na to. Ako Vam u bilo kom trenutku pružimo korisničko ime ili lozinku za pristup ograničenim delovima našeg veb sajta, morate osigurati da Vaše korisničko ime i lozinka budu zaštićeni.

Izmene

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da u bilo kom trenutku promenimo, izmenimo, dodamo ili izbrišemo delove ovih Uslova korišćenja bez prethodne najave, i Vaša je odgovornost da izvršite uvid u bilo koje promene ovih Uslove korišćenja. Vaše korišćenje Sajta nakon bilo kojih promena ovih Uslova korišćenja će predstavljati Vaše odobrenje i prihvatanje revidiranih Uslova korišćenja.

Ograničenje odgovornosti

Sadržaj na Sajtu je prikazan “u viđenom stanju” i bez garancija bilo koje vrste, ugovornih ili impliciranih. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, odbijamo bilo koju i sve garancije, ugovorne ili implicirane, uključujući, ali ne ograničavajući, implicirane garancije na prodaju i podobnost za određenu namenu.

Ne garantujemo da će informacije navedene u bilo kojem Sadržaju (uključujući, bez ograničenja, Sadržaj koji generiše korisnik) biti apsolutno tačne ili bez grešaka, da će propusti biti ispravljeni, ili da su Sajt ili serveri na kojima se nalazi takav Sadržaj zaštićeni od virusa ili drugih štetnih komponenti i Vi snosite sve troškove potrebnog servisiranja, popravke ili korekcije svoje opreme ili softvera. Ne pružamo garanciju u vezi sa korišćenjem ili rezultatima korišćenja, bilo kojeg Sadržaja, proizvoda ili usluga, ponuđenih ili pruženih, ili na bilo koji drugi način povezanih sa Sajtom uključujući, bez ograničenja, bilo koji sajt trećih lica ili usluge koje su povezane sa Sajtom (i posebno ne garantujemo tačnost, preciznost, kompletnost, pouzdanost ili sigurnost). Eksplicitno se odričemo svake odgovornosti za tačnost, kompletnost ili dostupnost informacija, Sadržaj i materijale na sajtovima koji su povezani sa Sajtom.

Ne možemo da garantujemo da ćete biti zadovoljni bilo kojim proizvodom ili uslugom koje kupite na sajtu trećih lica koji su povezani sa Sajtom ili informacijama, sadržajem ili materijalima trećih lica koji se nalaze na našem Sajtu. Ne podržavamo bilo koje proizvode, niti smo preuzeli bilo koje korake da bismo potvrdili tačnost, potpunost ili pouzdanost bilo koje informacije, sadržaja ili materijala koji se nalaze na bilo kojem sajtu trećih lica. Ne dajemo garanciju na sigurnost bilo kakvih informacija, sadržaja ili materijala (uključujući, bez ograničenja, kreditne kartice i ostale lične informacije) koje dostavljate bilo kom trećem licu. Ovim putem se neopozivo i u potpunosti odričete bilo kojeg i svih potraživanja protiv nas u pogledu informacija, Sadržaja i materijala navedenih na Sajtu (uključujući, bez ograničenja, Sadržaj koji generiše korisnik), na sajtovima trećih lica i svih informacija, sadržaja i materijala koje Vi dostavljate putem ili do bilo kojeg sajta trećih lica (uključujući, bez ograničenja, kreditne kartice i ostale lične informacije). Odlučno Vas podstičemo da sprovedete bilo koje istraživanje koje smatrate neophodnim ili odgovarajućim pre obavljanja bilo kojih onlajn ili oflajn transakcija sa bilo kojim trećim licima.

Ni pod kakvim okolnostima (uključujući zanemarivanje) ne preuzimamo odgovornost za Vaše ili bilo čije bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete (uključujući gubitak profita), lične povrede (uključujući smrt) ili oštećenje imovine bilo koje vrste ili prirode u bilo kojem smislu koje proističe ili kao rezultat proizilazi iz: (a) korišćenja ili bilo koje nemogućnosti korišćenja, Sajta ili Sadržaja ili funkcija Sajta; ili (b) bilo kojeg čina ili nečinjenja, onlajn ili oflajn, bilo kojeg korisnika Sajta ili drugog lica, čak i ako smo bilo obavešteni o mogućnosti takve štete.

Ni pod kakvim okolnostima mi ili bilo koja obeštećena strana ne preuzimamo odgovornost za bilo koje odlaganje ili izostanak rezultata nastalih, direktno ili posredno, kao posledica bilo kojeg događaja ili više sile ili drugog uzročnika izvan naše ili njihove kontrole uključujući, bez ograničenja, ratna dejstva, opremu i tehničke greške, nedostatke u snabdevanju energijom ili fluktuacije, udare, radne sporove, pobune, građansku neposlušnost, nedostatak radne snage ili materijala, prirodne katastrofe, akcije vlasti, naredbe domaćih ili stranih sudova ili tribunala, ili nečinjenje trećih lica. Ni mi niti bilo koja druga obeštećena strana ne preuzimamo odgovornost i nismo odgovorni za: (a) bilo koju nekompatibilnost između Sajta i bilo koje veb stranice, usluga, softvera ili hardvera; ili (b) bilo koje odlaganje ili grešku koja Vas može snaći prilikom bilo koje transmisije ili transakcije u vezi sa Sajtom.

Ograničenja, isključenja i odricanja ovde i na drugim mestima u ovim Uslovima korišćenja primenjuju se u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom.

Važeći zakon može da ne dopušta određene izuzetke, ograničenja ili odricanja od odgovornosti navedene u ovim Uslovima korišćenja, zbog čega takve izuzetke, ograničenja ili odricanja mogu da ne važe za Vas.